Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Mandátová komisia AS

Mandátová komisia AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK. Pri výkone pôsobnosti v mandátových a volebných veciach má postavenie výkonného orgánu Akademického senátu FMFI UK.

Mandátová komisia AS má šesť členov, z toho: 

 • štyria členovia komisie sú volení z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na základe princípu pomerného zastúpenia volebných obvodov utváraných pre riadne voľby do zamestnaneckej komory AS,
 • dvaja členovia komisie sú volení z členov študentskej časti akademickej obce fakulty (AOF).

Zloženie

Predseda komisie:

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

volebný obvod Informatika

Podpredseda komisie:

funkcia nie je obsadená

 

Členovia komisie:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.volebný obvod Matematika
Mgr. Ľubomíra Kožehubová
volebný obvod Podporné katedry
Bc. Adam Štefunkoštudentská časť AOF
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.volebný obvod Fyzika
Mgr. Ondrej Tóthštudentská časť AOF

Pôsobnosť

Pôsobnosť Mandátovej komisie AS upravuje čl. 10 ods. 6 a čl. 12 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

 1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
 2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich orgánom akademickej samosprávy fakulty,
 3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
 4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
 5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
 6. upozorňuje orgány akademickej samosprávy fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
 7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Mandátová komisia AS ďalej najmä:

 1. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS a ustanovujúceho zasadnutia študentskej komory AS,
 2. rozhoduje o sporných otázkach vo veciach funkčného obdobia orgánov AS, jeho vzniku a skončenia,
 3. plní úlohy podľa Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Zasadnutia Mandátovej komisie AS FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.