Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Materiály prerokované AS

Vnútorné predpisy FMFI UK - Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2013)

Vnútorné predpisy FMFI UK - Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2017)

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

 

zrušený od 20.11.2017:

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2014)

 

zrušený od 16.12.2013:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)