Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK (AS UK)

volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. (KAMŠ)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM)
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (KAMŠ)
Mgr. Marek Pleva  (4dFKA)

Zvolení do funkcie vo všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 19. a 20. októbra 2015.

Bc. Askar Gafurov  (2mINF)

Zvolený do funkcie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 2. a 3. novembra 2016.

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ)

volebné obdobie 1.6.2015 - 31.5.2019

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. 

Zvolený do funkcie na 6. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 4. mája 2015.

Zástupca študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)

volebné obdobie 1.12.2016 - 30.11.2018

Bc. Askar Gafurov  (2mINF)

Zvolený do funkcie v riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl v dňoch 2. a 3. novembra 2016.