Vedecká rada - prerokované dokumenty

Nosné smery vedecko-výskumnej činnosti na FMFI UK

Hodnotenia vzdelávacej činnosti na FMFI UK

Hodnotiace správy doktorandského štúdia na FMFI UK

Správy o vedecko-výskumnej činnosti na FMFI UK