Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Fyzika životného prostredia: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Sekretariát:
Klára Rampášeková F1 163 329  

Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. F2 49 399  
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. F2 205 162  

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. F2 206 684  
RNDr. Roman Nagy, PhD. F2 202 773  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO,F2 204   033/6475261
Mgr. Adrián Galád, PhD. AGO,F2 207   033/6475261
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Mgr. Jiří Šilha, PhD. F2 203 630  
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. F2 204 610  
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO,F2 207 (541) 033/6475261
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO,F2 204   033/6475261

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. F1 162 673  
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. F1 209    
RNDr. Róbert Kysel, PhD. F1 206    
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. F1 160 469  
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej Cipciar F1 205    
Mgr. Martin Gális, PhD. F1 207 327  
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. F1 209    

Oddelenie fyziky životného prostredia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Učitelia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. F2 38 520  
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Imrich Morva, CSc. F2 76 153  
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 47 177, 679 65424922
Mgr. Milan Onderka, PhD. F2 -169 161  
Ostatní pracovníci:
Michal Amena F2 -168 177  

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
RNDr. Marián Melo, PhD. F1 369 495  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. F1 368 215  
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
Ostatní pracovníci:
Anna Kořínková F2 255 107  
Ing. Milan Matava F2 260 233  
RNDr. Silvester Rehuš, CSc. F2 260 233  

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správcovia observatória:
Dušan Kalmančok AGO   033/6475261
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO   033/6475261
Technickí pracovníci:
Dušan Kalmančok AGO   033/6475261
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO   033/6475261
Ľudovít Polčic AGO   033/6475261
Jaroslav Šimon AGO   033/6475261

Ostatní pracovníci katedry:
Klára Rampášeková F1 163 329  

Doktorandi katedry:
Mgr. Anna Buchholcerová F1 367 457  
Mgr. Vladimír Chudoba F2 -168 177  
Mgr. Richard Cimerman F2 89 379  
Mgr. Dávid Gregor F1 204    
Dipl.Ing. Axel Hennecke      
Mgr. Ivan Kačala      
Mgr. Marina Kováčová      
Mgr. Katarína Kučerová F2 89 379  
Mgr. Pavol Matlovič F2 204 610  
Mgr. Filip Michlík F1 205    
Mgr. Pavol Nechaj      
Mgr. Jozef Pecho      
Mgr. Aneta Richterová F1 204    
Mgr. Zuzana Rusnáková F1 367 457  
Mgr. Dominika Sersenová F2 89 379  
Mgr. Svetlana Stripajová F1 206 167  
Mgr. Miroslav Šinger F1 231    
Mgr. Barbora Tarabová F2 89 379  
Mgr. Jozef Vivoda      

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD. F1 231    
RNDr. Martin Benko, PhD. F1 231    
RNDr. Ján Budaj, CSc. AsÚSAV    
RNDr. Jaroslav Dudík, PhD. AsÚAVČR  
doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.      
RNDr. Ján Hrvoľ, CSc. F2 256 107  
Mgr. Marián Jurašek F1 231    
RNDr. Martin Kremler, PhD. F1 231    
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. AsÚSAV