Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ, v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené študentom a absolventom odborných študijných programov. Spolu s absolvovaním odborného štúdia II. stupňa, absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie príslušných predmetov (podľa absolvovaného odborného študijného programu) na II. stupni základných škôl a na stredných školách

DPŠ na FMFI UK je určené najmä študentom neučiteľského štúdia na FMFI UK a je koncipované tak, aby ho bolo možné absolvovať paralelne s odborným štúdiom na všetkých troch stupňoch. Pre týchto študentov je DPŠ bezplatné, v ostatných prípadoch (aj v prípade, že dĺžka štúdia DPŠ presiahne dĺžku štúdia odborného programu) je štúdium spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov.

V súčasnosti FMFI UK ponúka DPŠ v oblasti informatiky a fyziky výlučne súčasným študentom FMFI UK v obmedzenom počte.

Doplňujúce pedagogické štúdium informatiky

Forma štúdia:

denná

Odporúčaná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy

študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia v študijných odboroch Informatika a Aplikovaná informatika

Získaná pedagogická spôsobilosť druhý stupeň základných škôl, stredné školy, predmet Informatika

Doplňujúce pedagogické štúdium fyziky

Forma štúdia:

denná

Odporúčaná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Nadväzuje na študijné programy

študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia v študijných odboroch Fyzika

Získaná pedagogická spôsobilosť druhý stupeň základných škôl, stredné školy, predmet Fyzika

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom DPŠ aj didaktická príprava so zameraním na informatiku, resp. fyziku. Predmety zo študijného plánu DPŠ môžu študenti absolvovať v rámci svojho odborného študijného programu ako výberové predmety. Absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému.