Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of Financial Derivatives - Mgr. Zuzana BučkováObhajoba: 24.3.2017
Študijný program: aplikovaná matematika
Školitelia: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Maximum Principle for Infinite Horizon Discrete Time Optimal Control Problems - Mgr. Mária Holecyová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Approximation of a point set using lemniscate curves and surfaces - RNDr. Mária Gemeranová


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Texture Aware Video and Image Error Concealment - RNDr. Ivana Ilčíková


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

Induced subgraphs in strongly regular graphs - Mgr. Kristína Kováčiková

Obhajoba: 10.12.2015
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Optimálne navrhovanie blokových experimentov - Mgr. Alena Bachratá


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Empirická dekompozícia režimov a jej aplikácie v hydrológii. - Mgr. Ondrej Marušiak


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Stochastické modely úrokových mier v poisťovníctve - Mgr. Gábor Szűcs


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.

Collision-free Low Degree Bézier Path with Regular Quadratic Obstacles - RNDr. Barbora Pokorná


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školitelia: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Topologické metódy v pravdepodobnosti - Mgr. Jana Havlíčková


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Numerical modeling of direct and inverse problems for infiltration and transport in porous medium - Mgr. Jozef Minár


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

A priori estimates of solutions of superlinear elliptic and parabolic problems - Mgr. Július Pačuta


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Decoding of Hidden Markov Models with Applications to Sequence Alignment - Mgr. Michal Nánási


Obhajoba: 12.2.2015
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Cellular Automata and Particle Systems for Crowd Simulation in Selected Environments - RNDr. Jana Běhal Dadová


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Visualization of complex function using Riemann surfaces - RNDr. Miroslava Valíková


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

The risk sensitive dynamic accumulation model and optimal pension saving management - Mgr. Zuzana Múčka


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Qualitative and Quantitative Analysis of Black-Scholes Type Models of Pricing Derivatives on Assets with General Function of Volatility - Mgr. Magdaléna Žitňanská


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Regulárne sa meniace riešenia diferenciálnych rovníc tretieho rádu so singulárnymi nelinearitami - Mgr. Ivana Kučerová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Singularities of evolutes and pedal curves in the Euclidean and in the Minkowski plane - RNDr. Viktória Bakurová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 57. 1 2 3 Posledná strana

Fyzika

Biologically Inspired Computation Models - Mgr. Michal KováčObhajoba: 17.1.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. 

Aptaméry a nanočastice ako potenciálna platforma pre diagnostiku a terapiu rakovinových ochorení - Mgr. Veronika Šubjaková


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Rotačné vlastnosti umelých telies v blízkosti Zeme - RNDr. Michal Hamara


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Adjoint Tomography of 2D Local Surface Sedimentary Structures - Mgr. Filip Kubina


Obhajoba: 3.8.2017
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Inelastic Interactions of Electrons with Molecules and Clusters Studied Using Crossed-Beam Methods - Mgr. Anita Ribar


Obhajoba: 29.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Development and Utilization of IBA Techniques for Material Analysis - Mgr. Jakub Zeman


Obhajoba: 28.8.2017
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Studies of Ion-Molecule Processes in Corona Discharge by the Means of Ion Mobility and Mass Spectrometry - Mgr. Zuzana Lichvanová


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy 
Školiteľ: RNDr. Michal Stano, PhD.

Fyzikálne vlastnosti Dynesových supravodičov - Mgr. František Herman


Obhajoba: 24.8.2017
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Outer Solar System in Milgromian Dynamics - Mgr. Radoslav Paučo


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Nelineárne interakcie femtosekundových impulzov s plynmi pri vysokých výkonoch poľa - Mgr. Ľudovít Haizer


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD

Plasma Processes at Atmospheric Pressure for Surface Treatments of Inorganic Materials and Polylacticacid - RNDr. Beáta Hergelová


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Investigation of Materials Suitable for the Walls of the Divertor of the Fusion Reactor Using Method LIBS - Mgr. Mária Suchoňová


Obhajoba: 17.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Computational Studies Concerning RNA or DNA Aptamers - Mgr. Katarína Skúpa


Obhajoba: 30.6.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Semiconductors Gas Sensors: Transition to Nanometer Scale and Flexible Substrates - Mgr. Ondrej Krško


Obhajoba: 21.6.2017
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

OES a LIF spektroskopia silne nerovnovážnej difúznej H2O plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku - RNDr. Zlata Tučeková

Obhajoba: 12.5.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Možnosti efektívnej implementácie interaktívnych fyzikálnych modelov - PaedDr. Lukáš Bartošovič


Obhajoba: 9.3.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zmeny vybraných optických parametrov aorty indukované hypercholesterolémiou a ochorením diabetes mellitus - Mgr. Martin Uherek


Obhajoba: 29.9.2016
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma - Mgr. Zuzana Kovaľová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: biofyzika
Školitelia: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., prof. Emmanuel Odic, D.Sc.

Vývoj a štúdium vlastností nových atmosférických zdrojov plazmy a mikrovýbojov a ich aplikácií - RNDr. Ladislav Moravský


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 122. 1 2 3 Posledná strana

Informatika

Conflict Solving in Non-Monotonic Knowledge Bases - RNDr. Martin Baláž


Obhajoba: 11.8.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. 

Heterogénny bezpečnostný systém - RNDr. Mikuláš Pataky


Obhajoba: 11.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Algorithms for High-Throughput Sequencing Data - Mgr. Vladimír Boža


Obhajoba: 7.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Balanced Use of Resources in Computations - RNDr. Peter Kostolányi


Obhajoba: 20.6.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Optimization Methods for Real-Time Rendering Accurate Real-Time Hard Shadows - Mgr. Michal Ferko


Obhajoba: 31.8.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Towards Large Fluid Animation using Shallow Water and Navier-Stokes Simulation with SPH - Mgr. Michal Chládek


Obhajoba: 19.5.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Advice complexity of online problems - Mgr. Ivana Kováčová


Obhajoba: 29.2.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Supplementary Information and Complexity of Finite Automata - Mgr. Ivan Kováč


Obhajoba: 9.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Biologically inspired computation models - Mgr. Michal Kováč


Obhajoba: 5.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Geometrická štruktúra Booleovských funkcií - RNDr. Lucia Haviarová


Obhajoba: 22.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Colourings and 2-factors of class 2 regular graphs - Mgr. Barbora Candráková


Obhajoba: 2.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Saliency map detection and applications - RNDr. Júlia Kučerová


Obhajoba: 22.9.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Ad-Hoc Networks with Directional Antennas - Mgr. Milan Plžík


Obhajoba: 29.6.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: RNDr. Stefan Dobrev, PhD.

Stream models of structured data transformations and their extensions - Mgr. Pavel Labath


Obhajoba: 23.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Invariant Visual Object Recognition using Hierarchical Temporal Memory - Mgr. Kristián Valentín


Obhajoba: 13.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

Anonymous Leader Election in One- and Two-Dimensional Cellular Automata - RNDr. Peter Banda


Obhajoba: 16.12.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Extensions for Laplacian-based Skeleton Extraction and Direct Applications Focusing on Mapping between Skeletons and Surfaces - RNDr. Martin Madaras


Obhajoba: 14.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Configuration-Oriented Programming - RNDr. Radovan Brečka


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 56. 1 2 3 Posledná strana

Pedagogické vedy

Využitie historického vývoja a aplikácií geometrie pri vyučovaní - PaedDr. Milada Kazdová


Obhajoba: 6.11.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Potreba dôkazov vo vyučovaní matematiky - Mgr. Anton Belan (30.7.2017)


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni základnej a strednej školy - Mgr. Katarína Čárska


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Spôsobilosti vedeckej práce v súťaži Turnaj mladých fyzikov - Mgr. Miroslava Urbašíková


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Učiteľ fyziky a rozvíjanie schopnosti žiaka pracovať v tíme - PaedDr. Bianka Gergeľová

Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivácia - Mgr. Silvia Bažíková


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Využitie počítačových aplikácií na diagnostikovanie štruktúry matematických znalostí a schopností žiaka - RNDr. Dagmar Môťovská


Obhajoba: 24.7.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Edukačná robotika ako súčasť informatiky na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Michaela Veselovská


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Peer Review and Peer Assessment in Higher Computer Science Education - PaedDr. Veronika Dropčová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 

Spôsobilosti vedeckej práce a ich formatívne hodnotenie - Mgr. Martina Hodosyová


Obhajoba: 26.8.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Žiacke aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy fyzika-biológia - PaedDr. Jana Útla


Obhajoba: 12.5.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Kontextuálny prístup k vyučovaniu fyziky - Mgr. Martina Horváthová


Obhajoba: 21.1.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania - PaedDr. Krisztina Czakóová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Miesto edukačnej robotiky v informatickej výchove - Mgr. Karolína Mayerová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivačný faktor - Mgr. Martina Koronci Babinská


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Vzdelávacie ciele vo fyzike - Mgr. Mária Figurová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školitelia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Možnosti rozvoja grafickej gramotnosti žiakov základnej školy - PaedDr. Monika Vanyová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Zavádzanie fyzikálnych pojmov v gymnaziálnom vzdelávaní - Mgr. Michaela Velanová


Obhajoba: 17.6.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Využitie interdisciplinárnych vzťahov pri vyučovaní matematiky - Mgr. Petra Jursová


Obhajoba: 26.1.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Hodnotenie riešení matematických problémov ako metóda vzdelávania budúcich učiteľov - Mgr. Jana Fraasová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 55. 1 2 3 Posledná strana